Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Presentatie van de website en de partijen

 

1.1. De website www.petrossian.fr/be_nl/ (hierna "de Website") wordt gepubliceerd door de vennootschap CAVIAR PETROSSIAN, een vennootschap naar Frans recht met zetel te 18 boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Parijs, geregistreerd onder SIREN-nummer 652 050 329 (hierna "de Uitgever").

Tel: +33 (0)1 44 89 67 53

E-mail: contact@petrossian.fr

 

1.2. De verkoper is PETROSSIAN BELGIUM SPRL, met zetel te Vanderkinderestraat 418 - 1180 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0504.898.757 (hierna "de Verkoper").

 

Tel: +32 (0)2 344 39 90

E-mail: info@petrossian.be 

 

1.3. De Koper verklaart een natuurlijk persoon te zijn, minstens 18 jaar oud te zijn en de rechtsbevoegdheid of ouderlijke toestemming te hebben om een bestelling te plaatsen op de Website (hierna "de Koper"). De Koper bevestigt dat zijn leveringsadres in de Benelux (België, Luxemburg en Nederland) is.

 

1.4. De Koper is een consument in de zin van het Belgisch wetboek van economische recht en verklaart dat hij handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit. De Koper mag de producten niet geheel of gedeeltelijk doorverkopen.

 

 

2. Toepasselijkheid en afdwingbaarheid van deze AV voor de Koper

 

2.1. Alle bestellingen die op de Website worden geplaatst, vormen overeenkomsten op afstand die vallen onder het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (hierna te noemen "het WER") en in het bijzonder onder de artikelen VI.45 en volgende daarvan. Alle bestellingen zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV").

 

2.2. De AV zijn tegenstelbaar aan de Koper die, door het aanvinken van een daartoe bestemd vakje, erkent op de hoogte te zijn geweest en deze te hebben aanvaard alvorens de bestelling te plaatsen. De AV die van toepassing en afdwingbaar zijn tegen de Koper zijn degene die van kracht zijn op het moment van de effectieve validatie van zijn bestelling geregistreerd door de Website.

 

 

3. Producten, voorraden en aanbiedingen

 

3.1. Elk product dat op de Website wordt aangeboden, gaat gepaard met een beschrijvende tekst en een of meer foto's die de Koper in staat stellen om, voordat de definitieve bestelling wordt geplaatst, de essentiële kenmerken van het product te kennen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.45, §1, 1° van het WER. 

Deze indicaties zijn bedoeld om, zonder exhaustief te zijn, de Koper zo volledig mogelijk te informeren over de essentiële kenmerken van de producten. 

Voornamelijk op basis van de informatie op de verpakking, die door de Verkoper, de fabrikant of de leverancier op elk moment, soms zonder voorafgaande kennisgeving, kan deze informatie onderhevig zijn aan kleine variaties en kan dus niet de informatie op de verpakking van het product vervangen, die de enige authentieke informatie is en waarnaar de Koper wordt verzocht te verwijzen, met name in het geval van voedselintolerantie.

De foto's ter illustratie van de producten vormen geen contractueel document.

 

3.2. De producten moeten voldoen aan de geldende eisen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen, eerlijke handel en consumentenbescherming op het moment dat ze op de markt worden gebracht.

 

3.3. De producten worden aangeboden en geleverd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van het product wordt de Koper per e-mail op de hoogte gebracht. Er wordt een vervangend product aangeboden of het wordt terugbetaald en de bestelling wordt geannuleerd. Er kan geen vergoeding voor de annulering (behalve een volledige terugbetaling van de bestelling) worden gevraagd aan de Verkoper.

 

3.4. Promotieaanbiedingen op de website zijn geldig voor de duur zolang zij online toegankelijk zijn voor de consument.

 

3.5. Aangezien de Koper meerderjarig is, is de verkoop van alcoholische dranken aan hem/haar toegestaan.

 

 

4. Verkoopprijs en betaling

 

4.1. De prijzen die op de Website worden in euro vermeld voor elk van de producten die op de Website te koop worden aangeboden, inclusief alle belastingen, exclusief de leverings- en transportkosten die vóór de validatie van de bestelling worden vermeld en die worden gefactureerd. 

Het totale door de Koper verschuldigde bedrag staat vermeld op de orderbevestigingspagina. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen en garandeert de Koper de toepassing van de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling. 

De prijs is volledig verschuldigd na bevestiging van de bestelling.

 

4.2. De betaling gebeurt onmiddellijk bij de bestelling rechtstreeks op de Website, door middel van een beveiligde bankbetaling via de beveiligde elektronische betaalterminal "ADYEN":

ADYEN N.V. is een Nederlandse vennootschap die is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34259528 en is gevestigd aan de Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, NEDERLAND.

U kunt meer informatie over deze dienst krijgen door op de volgende link te klikken: https://www.adyen.com.

In overeenstemming met de geldende normen voor betalingsdiensten kunnen de door de Koper aan ADYEN verstrekte gegevens niet door een derde partij worden onderschept. De informatie die over de Koper wordt ingevoerd, is gecodeerd en zal niet onversleuteld op het internet circuleren.

 

4.3. De Verkoper zal de bestelling pas voorbereiden wanneer de bank van de Koper via ADYEN zijn akkoord heeft gegeven voor de betaling. In geval van weigering door de bank wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de koper op de hoogte gebracht.

 

 

5. Oprichting van de verkoopovereenkomst

 

5.1. Om een bestelling te plaatsen, klikt de Koper, nadat hij zijn virtuele mandje heeft gevuld door de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden aan te geven, op de knop "Bestellen". Alvorens op de knop "Bestelling plaatsen" te klikken, heeft de Koper de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling eventueel te wijzigen. 

 

De Koper geeft dan een geldig e-mailadres in, evenals zijn naam, achternaam, telefoonnummer en maakt een wachtwoord aan om zijn klantaccount aan te maken. 

 

De Koper verstrekt vervolgens de informatie met betrekking tot de levering, de facturering en de wijze van betaling.

 

5.2. De bevestiging van de bestelling, door de betaling ervan, houdt de aanvaarding van de AV in en vormt de overeenkomst op afstand. Een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de betaling ervan wordt door de Verkoper zo snel mogelijk naar de Koper gestuurd.

 

 

6. Leveringen - deadlines

 

6.1. De levering van de producten wordt door de Verkoper verzekerd op het grondgebied van de Benelux (België, Luxemburg en Nederland). 

 • Voor zendingen naar de Verenigde Staten en Canada kunt u inloggen op www.petrossian.com. De zendingen worden vanaf deze site verstuurd.
 • Voor zendingen naar het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en Schotland kunt u terecht op www.petrossian.fr/uk_en/.
 • Voor zendingen naar Europese landen (anders dan de Benelux en het Verenigd Koninkrijk) kunt u terecht op www.petrossian.fr/fr_en/. De zendingen worden vanaf deze site verstuurd.
 • Voor verzendingen naar andere dan de in de vorige punten genoemde landen wordt de Koper verzocht contact op te nemen met de Verkoper, aangezien sommige landen onderworpen zijn aan bijzondere douanevoorschriften of vanwege overeenkomsten inzake commerciële vertegenwoordiging in bepaalde geografische gebieden.

 

6.2. De keuze van de wijze van routing en levering is de verantwoordelijkheid van de verkoper. Ter informatie, tot op heden wordt de levering geleverd door : 

 • Een taxicolisdienst voor Brussel en een omtrek van 10 km rond Brussel
 • UPS voor de rest van België, Nederland en Luxemburg. 

 

6.3. De levering vindt plaats op het door de Koper aangegeven adres, die zich ertoe verbindt de Verkoper een adres te bezorgen waar de levering tijdens de werkuren (maandag tot en met vrijdag) kan gebeuren. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de exacte aard van het opgegeven leveringsadres en draagt de gevolgen van een onjuist opgegeven leveringsadres. In geval van afwezigheid zal een kennisgeving worden gedaan in de brievenbus van de Koper om met de vervoerder een tweede levering af te spreken. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele achteruitgang van de producten als gevolg van een te late ontvangst van een pakket door de afwezigheid van de Koper of de persoon die gerechtigd is om het pakket in ontvangst te nemen.

 

6.4. De levering vindt plaats op de datum die de koper bij zijn bestelling heeft gekozen. Indien de bestelde producten niet binnen vijftien (15) dagen na de bij de bestelling gekozen leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of de fout van de Koper, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Koper worden geannuleerd in de vorm van een aangetekende brief die naar de zetel van de Verkoper wordt gestuurd. De door de Koper betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem geretourneerd, met uitsluiting van enige andere vergoeding of inhouding.

 

6.5. Wanneer het product op het op de bestelbon vermelde adres wordt geleverd, is het aan de Koper om de staat van het geleverde product te controleren in aanwezigheid van de bezorger en, in geval van schade of ontbrekende items, een voorbehoud te maken op de leveringsbon of op het vervoersbewijs, en eventueel het product te weigeren en de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

7. Wettelijke garantie op conformiteit / Garantie op verborgen gebreken

 

7.1. Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke garantie voor verborgen gebreken,voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien verbindt de Verkoper zich ertoe de wettelijke verplichting na te komen om een goed te leveren in overeenstemming met het contract, zoals bepaald in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. 

 • De koper heeft een termijn van twee jaar vanaf de ontvangst van de bestelde producten om te handelen op basis van de wettelijke garantie van conformiteit. In dat geval kan hij kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel 1649quinquies van het Franse Burgerlijk Wetboek. De Koper is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het product gedurende de 6 maanden volgend op de levering van het product.
 • Indien de Koper handelt op basis van de garantie voor verborgen gebreken, kan hij kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

7.2. De Verkoper garandeert dat de geleverde producten het voorwerp zijn geweest van de meest attente zorg voor hun verpakking en verzending, die zo wordt uitgevoerd dat de perfecte conservering van de producten behouden blijft. Indien de Koper niet volledig tevreden is over de kwaliteit van de geleverde producten, zal de Verkoper het (de) betrokken product(en) terugbetalen in geval van een wijziging in de kwaliteit van de producten. In dit geval moet de Koper het pakket onmiddellijk terugsturen naar de Verkoper voor controle. De Verkoper kan echter niet garanderen dat de producten voldoen aan de persoonlijke smaakverwachtingen van de persoon die ze zal consumeren.

 

7.3. Om gebruik te kunnen maken van de in artikel 7.1 van de GCS genoemde garanties, verplicht de Koper zich tot :

 

 • Bewaar de ingeblikte producten op een koele, droge plaats;
 • Bewaar bederfelijke producten of halfconserven in de koelkast tussen 0°C en +4°C bij ontvangst.

 

7.4. In afwijking van artikel 7.1 van de AV wordt geen enkele retourzending of vervanging aanvaard na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum die op het (de) product(en) vermeld staat.

 

 

8. Herroepingsrecht

 

8.1. Voor droge, duurzame producten: overeenkomstig het bepaalde in artikel VI.67 van het WER heeft Koper vanaf de levering een termijn van veertien (14) heldere dagen om de verpakking in de originele verpakking, ongeopend, met de zegels intact en in perfecte staat, te retourneren voor omruiling of terugbetaling. De termijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste in zijn bestelling opgenomen zaak fysiek in bezit neemt.

 

8.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper (Vanderkinderstraat 418 - 1180 Brussel; e-mail: info@petrossian.be) hiervan op de hoogte brengen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Download ons vooraf ingevulde intrekkingsformulier door op deze link te klikken.

 

8.3. In geval van terugtrekking zal de Verkoper alle van de Koper ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Koper, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaardmethode die door de Verkoper wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om zich terug te trekken. De Verkoper zal de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Koper voor de eerste transactie is gebruikt, tenzij de Koper uitdrukkelijk instemt met een ander middel; in ieder geval zal deze terugbetaling geen extra kosten voor de Koper met zich meebrengen. 

CAVIAR PETROSSIAN behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat zij de goederen heeft ontvangen of, op zijn minst, het bewijs van verzending van de goederen, waarbij de gekozen datum die van het eerste van de bovenstaande data is.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

De koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

 

8.4. GEEN RECHT OP HERROEPING: Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is in de volgende gevallen: 

 • Leveringen van goederen die speciaal zijn gefabriceerd of aangepast aan de wensen van de Koper; 
 • Goederen die als bederfelijk worden beschouwd of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden, bijvoorbeeld verse producten die permanent op temperatuur moeten worden gehouden en die niet worden teruggenomen of geruild: kaviaar, viskuit en gerookte vis (niet-limitatieve lijst). 
 • Producten waarvan de verpakking om hygiënische of gezondheidsredenen is verzegeld en die door de Koper zijn geopend.

 

8.5. Indien de goederen tekenen van gebruik of slijtage vertonen die wijzen op gebruik buiten de gebruikelijke controle en kwaliteitscontrole, is de verkoper gerechtigd een deel van de ontvangen koopprijs in te houden als vergoeding voor het gebruik.

 

8.6. Indien de goederen tijdens de herroepingstermijn worden gebruikt, vervalt het herroepingsrecht van de koper.

 

 

9. Intellectueel Eigendom

 

9.1. De Website en de inhoud ervan (handelsmerken, teksten, logo's, afbeeldingen, grafische of geluidselementen, gifs, video's, software, pictogrammen, lay-out, databank, enz. Tenzij anders vermeld, wordt de inhoud van de Website verstrekt door de Verkoper. De website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere soortgelijke beschermingen.

 

9.2. De Verkoper verleent geen enkele licentie om de inhoud van de Website te gebruiken en behoudt zich alle rechten op dergelijke inhoud voor.

 

9.3. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de Website is systematisch onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Niet-naleving van dit verbod kan een daad van namaak zijn die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich meebrengt. Ten slotte herinnert de Verkoper eraan dat elke creatie van een hypertekstlink naar de homepage van de Website of een andere pagina van de Website onderworpen is aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

 

10. Bescherming van persoonsgegevens

 

10.1. De persoonsgegevens die door de Koper aan de Verkoper worden verstrekt in het kader van hun contractuele relatie worden door de Verkoper verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "AVG " genoemd).

 

10.2. De persoonsgegevens van de Koper die door de Verkoper worden verwerkt, zijn de volgende: naam, voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres en factuur- en leveringsadres, bankgegevens, voedingsvoorkeuren.

 

10.3. De persoonlijke gegevens van de Koper worden opgeslagen in de databases van de Verkoper. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de Koper partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de Koper worden genomen voor de volgende doeleinden: beheer van de contractuele relatie, beheer van het bestelproces en de opvolging van de verkoop, normaal klantenbeheer (bijvoorbeeld uitgifte, inning en controle van facturen, tijdens de briefwisseling in het kader van de contractuele relatie of in geval van een geschil). 

 

10.4. De Koper die zijn identiteit bewijst, kan door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek kosteloos van de Verkoper de mededeling van de hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen en, indien nodig, de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

 

10.5. De Koper heeft een recht van toegang, controle, correctie en eventuele verwijdering van zijn persoonsgegevens die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zouden zijn in overeenstemming met de bepalingen van de voornoemde wet van 30 juli 2018. Elke aanvraag in dit verband moet per e-mail (info@petrossian.be) naar de Verkoper worden gestuurd met bewijs van de identiteit van de Koper (fotokopie van zijn identiteitskaart). De Verkoper verplicht zich om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek van de Koper te reageren.

 

10.6. Voor eventuele aanvullende informatie wordt de Koper verzocht het privacybeleid van de Verkoper te raadplegen, dat beschikbaar is door op deze link te klikken.

 

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

11.1. Alle verkopen die de Verkoper via zijn Website afsluit, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 stelt de AV de verkoper echter niet vrij van de naleving van een clausule die voor de koper gunstiger is volgens het recht dat van toepassing is in het land waar hij woont. De contractuele informatie is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

 

11.2. In geval van een geschil moet de Koper eerst contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper:

 • Telefonisch op +32 (0)2 344 39 90, open van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur, behalve op feestdagen;
 • Per e-mail - info@petrossian.be
 • Per post naar PETROSSIAN BELGIUM SPRL, Vanderkinderestraat 418 - 1180 Brussel.


11.3. In geval van het niet indienen van een klacht bij de klantendienst van de Verkoper of het niet oplossen van het geschil in der minne binnen dertig (30) dagen, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. In afwijking van het bovenstaande en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 kan de koper ook een klacht indienen bij de bevoegde rechtbank van zijn woonplaats. Ten slotte kan de koper ook het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie raadplegen.

Sitemap

Are you from %1 ?

We have detected that you may not be on the right place
Maybe you would like to switch to another store :
Belgique
Select your prefered language
BE_FR BE_NL
France
Select your prefered language
FR_FR FR_EN
España
Select your prefered language
ES_ES
Deutschland
Select your prefered language
DE_DE
Italia
Select your prefered language
IT_IT
United Kingdom
Select your prefered language
UK_EN
Suisse
Select your prefered language
CH_FR CH_EN CH_DE